Convocatòria ajuts de llibres i material escolar pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària 2023

Termini presentació sol·licituds: del 29/12/2023 al 26/01/2024, ambdós inclosos.

Podran ser beneficiaris als/les alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i en determinats casos quan el CFGM i batxillerats es cursin fora de la Garriga es podran subvencionar quan els Serveis Socials considerin que la situació familiar ho requereix, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  • Estar empadronat/ada al municipi de La Garriga.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, requerida dins dels terminis establerts en aquesta convocatòria.
  • La renda familiar no pot superar els llindars màxims que s’estableix a la convocatòria.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris als/les alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i en determinats casos quan el CFGM i batxillerats es cursin fora de la Garriga es podran subvencionar quan els Serveis Socials considerin que la situació familiar ho requereix
La renda familiar no pot superar els llindars màxims que estableix la convocatòria.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari de sol.licitud per ajut de llibres i material escolar

 NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 En el cas d'infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 El conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

 En el cas de treballadors autònoms: beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària.

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 En cas de CFGM I Batxillerats que no es cursin en el municipi de la Garriga, s'haurà d'adjuntar les dades del centre on es cursarà els estudis, justificant de pagament de la despesa de material i llibres i nº de compte de sol·licitant.

 EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA O NO PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent de gener a setembre de 2023 on constin els ingressos percebuts

 En el cas de persones en situació d'atur, el certificat actualitzat del SEPE on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: Declaració responsable on s'especifiqui: els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiar.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

L'assignació de les subvencions es basarà en trams d'acord amb la puntuació obtinguda.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-12-2023 10:08