Els pressupostos es votaran al Ple de desembre

Última revisió 12-12-2014 14:49
12/12/2014

Els pressupostos de 2015 es votaran durant el Ple de desembre que es farà el dia 17.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’Ofici.
3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per a l’exercici 2015
4. Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici econòmic 2015, juntament amb la plantilla de personal.
5. Aprovació inicial de la RLT de l’ajuntament de la Garriga i de l’OAMC per a l’exercici 2015.
6. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del servei d’estacionament gratuït, amb horari limitat ( zona vermella).
7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2014 d’acceptació del càrrec de Patrona de la Fundació privada Ricard Vicente de la Garriga.
8. Aprovació Pla Específic Municipal (PEM) Cavalcada de Reis 2015.
9. Mocions.
10. Precs i Preguntes.

Ple municipal
Ple municipal