El Ple municipal de juliol, dimecres a la tarda

Última revisió 28-07-2020 12:49
28/07/2020

La sessió es farà en format virtual a partir de les 18 h i es podrà seguir en directe, com sempre, per l'emissora municipal Ràdio Silenci.

L'ordre del dia serà l següent:

 

Ordre del dia

Despatx d’ofici

1.-Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i acords de la JGL. Exp. 5625/2020.

2.- Donar compte al Ple de la resolució de  data 7 de juliol de 2020. Nomenament Tinents d'alcalde. Exp. 6101/2019.

3.-Donar compte del decret de modificació de la composició de la Junta de Govern Local. Exp. 6100/2019.

 

Part resolutiva

4.-Aprovació de la modificació de la composició de  la Comissió Informativa Única per la incorporació de nous membres en l'equip de govern municipal. Exp. 6206/2019

5.-Aprovació de la modificació dels membres de la Comissió Especial de Comptes per la incorporació de nous membres en l'equip de govern municipal. Exp. 6102/2019.

6.-Aprovació de la modificació  dels representants  a òrgans col·legiats per la incorporació de nous membres en l'equip de govern municipal. Exp. 6107/2019

7.-Aprovació de la modificació de l’acord d’assignació de drets econòmics dels regidors per la incorporació de nous regidors a l’equip de govern municipal . Exp. 6111/201 .

8.-Aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei de control de l'aparcament regulat del municipi pel canvi d'ubicacions de zones blaves i vermelles. Exp. 5693/2018

9.-Aprovació de la quarta pròrroga contracte de gestió de servei d'escola bressol municipal  Exp. 28/2017

10.-Aprovació de  l'inici d'expedient, els plecs de clàusules i autoritzar la despesa del contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió destinat a l'enllumenat públic i als equipaments públics municipals de la Garriga. Exp. 2509/2020

11.-Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits factures 2019. Exp. 5177/2020

12.-Aprovació de les festes de caràcter local per l'any 2021. Exp. 4535/2020 .

Tràmit d’urgència

13.- Aprovació Bases reguladores per la concessió de  subvencions en règim per concurrència competitiva  adreçades a la promoció de l'activitat econòmica i del comerç local afectat pel covid19. Exp. 3802/2020.


Informes de l'alcaldia

Mocions

14.- Moció que presenta el grup municipal de JUNTS per la Garriga per a la suficiència financera dels ens locals. Exp. 5749/2020.

15.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT de la Garriga per a la reversió de la concessió del servei d’abastament d’aigua. Exp. 5846/2020

Precs i preguntes

 

 

 

Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Garriga