El ple municipal de febrer, aquest dimecres

Última revisió 26-02-2024 13:11
26/02/2024

El ple del mes de febrer tindrà lloc aquest dimecres, dia 28, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió del 31 de gener de 2024.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia del 23 de gener de 2024 al 18 de febrer de 2024 i dels acords de la JGL del 29 de gener de 2024 i del 12 de febrer de 2024.
 3. Donar compte al Ple dels Informes d'Intervenció de control permanent
 4. Donar compte al Ple de l'Informe 25/2023 corresponent a la tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals Exercicis 2019-2021.
 5. Donar compte al Ple de l'Informe de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del quart trimestre del 2023.
 6. Donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de l'execució del pressupost del quart trimestre del 2023.
 7. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de la Garriga per a l'any 2024
 8. Modificació de les bases reguladores del concurs de barres de bar de Festa Major
 9. Adhesió a la declaració institucional per la promoció del català a l'esport local "L'esport treu la llengua"
 10. Aprovació de la proposta de fallits d'anys anteriors presentada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes de novembre i desembre de 2023.
 11. Esmena d'errors materials en el document Pla de Sanejament 2023-2024
 12. Expedient de modificació de crèdit número 2024/1. Modalitat suplements de crèdit finançat amb Fons de Contingència.
 13. Resolució de les al·legacions presentades per l'empresa AGBAR-Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU i aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
 14. Moció presentada pel grup municipal d' ERC en suport a la pagesia
 15. Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el funcionament de la línia R3 de Renfe i sobre el servei concret al seu pas per la Garriga
 16. Pregunta presentada pel grup municipal d'ERC sobre la festa a la nit de Carnestoltes

Et pot interessar