El Ple d'aquest mes es farà a les 20 h

Última revisió 14-03-2018 13:28
18/11/2013

El Ple d'aquest mes ha canviat de dia i hora. Es farà a les 20 h el dia 20 de novembre. 

Ordre del dia:
1. Aprovació acta de la sessió anterior
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació cessió terrenys vial urbanitzat per PROCAFI S.L. a Gallicant .
4. Ratificació decret d’aprovació inicial del Reglament de règim intern dels habitatges socials.
5. Adhesió al manifest institucional del Dia Internacional per l’eradicació de la violència vers les dones
6. Aprovació de l‘expedient de modificació de crèdit núm. 2013.32. Modalitat transferències de crèdits.
7. Aprovació de l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. T07, relativa a la taxa del cementiri municipal.
8. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general a 30 de setembre de 2013
9. Mocions
10. Precs i preguntes

Com sempre el podreu seguir pel facebook i twitter de l'Ajuntament i per Ràdio Silenci.