Aquest dimecres se celebra el ple municipal de març

Última revisió 15-03-2024 15:20
19/03/2024

El ple del mes de març tindrà lloc aquest dimecres, dia 20, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta n.188 de la sessió ordinària del Ple del 28 de febrer de 2024.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia del 19 de febrer del 2024 al 11 de març de 2024 i dels acords de la JGL del 26 de febrer de 2024 i del 11 març de 2024.
 3. Donar compte al Ple de  Informe i Annex dels resultats funció interventora exercici 2023 (art 15 RCIL).
 4. Donar compte al Ple de l'autorització per part de la Comissió de Preus de Catalunya de les tarifes del servei de subministrament d'aigua al municipi de la Garriga aprovades pel Ple municipal del 20 de desembre de 2023.
 5. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'exercici econòmic 2023.
 6. Adhesió al Manifest del 8 de març - Dia Internacional de les Dones 2024 de la Diputació de Barcelona.
 7. Expedient de modificació de crèdit número 2024/6. Modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit.
 8. Aprovació de la modificació de l'ordenança P02, reguladora del preu públic pels serveis de l'Escola municipal d'Art i Disseny, per la revisió de les seves tarifes aplicables a partir del curs acadèmic 2024-2025.
 9. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de la finca situada al carrer Moranta, 27.
 10. Encàrrec a la Comissió de Promoció de la Ciutat per la redacció d'una Ordenança municipal reguladora de  l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
 11. Aprovació de la modificació pressupostària expedient número 2024/9 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 12. Moció que presenta el grup municipal Junts per la Garriga per millorar la vida de les persones afectades per l'ELA.
 13. Pregunta que presenta el grup municipal d'ERC sobre els passos de vianants.
 14. Preguntes que presenta el grup municipal d'ERC sobre la convocatòria d'ajusts per la compra de llibres i material escolar.
 15. Prec que presenta el grup municipal d'ERC sobre la convocatòria per poder demanar l'ajut per a la compra de llibres i material escolar.

Et pot interessar