Aquest dimecres, primer ple municipal del curs

Última revisió 23-09-2022 15:27
27/09/2022

El ple del mes de setembre, el primer després de l'estiu, se celebra aquest dimecres, dia 28, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 27 de juliol de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les RA i els acords de la JGL des del dia 18 de juliol  al dia 18 de setembre de 2022.
 3. Donar compte al Ple de l'Informe de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del 2on trimestre del 2022.
 4. Donar compte al Ple dels informes de la Intervenció municipal relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de l'execució del pressupost corresponent al 2on  trimestre del 2022.
 5. Donar compte al Ple de l'aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de l'Ametlla del Vallès.
 6. Imposició de penalitats a la contractista de gestió de serveis públics de la piscina municipal.
 7. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/32. Modalitat suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 8. Aprovació del Compte General de l'exercici 2021, integrat pel pressupost municipal de l'entitat i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC).
 9. Aprovació definitiva de l’Estudi de detall de la Unitat d’Actuació UA-3 de la Garriga. 
 10. Moció, que presenten els  grups  municipal d'ERC+Acord-AM i  CUP-Amunt, per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
 11. Moció, que presenten els grups municipals d'ERC+Acord-AM,  JUNTS i CUP-Amunt,  per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies.
 12. Moció, que presenta el grup municipal del PSC-CP, contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de l'arc metropolità de Barcelona.
 13. Precs i preguntes.