Aquest dimecres, ple municipal a Can Luna

Última revisió 17-02-2023 17:16
20/02/2023

El ple del mes de febrer, tindrà lloc aquest dimecres, dia 22, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari de 25 de gener de 2022.
 2. Donar compte al Ple de l'ajuntament dels decrets, resolucions de l'alcaldia i acords de la JGL.
 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost dels 4rt trimestre del 2022.
 4. Aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per l’any 2023 .
 5. Interpretació del contracte de concessió del servei de les piscines municipals  en relació a l'espai destinat al tennis taula, i desestimació de la petició formulada per la concessionària per a l'abonament de les despeses de manteniment d'aquest mateix espai .
 6. Canvi d'interventora del contracte de gestió del servei de l'escola bressol municipal "les Caliues".
 7. Aprovació de la modificació de les bases d'execució del pressupost corresponent a l'exercici econòmic del 2023.
 8. Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.
 9. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures 2022.
 10. Modificació de les clàusules del conveni de gestió urbanística  aprovat en sessió plenària de 27 d’abril de 2011 referit a la permuta de la  fàbrica de Can Luna..
 11. Aprovació de la suspensió de llicencies durant un any per parcs solars fotovoltaics en tot l'espai no urbanitzable del terme municipal de la Garriga.
 12. Sol·licitud del traspàs la titularitat d'un tram de la carretera provincial BP 5107 a favor de l’ajuntament de la Garriga.
 13. Moció, que presenten els grups municipals d'ERC+Acord-AM, JUNTS, CUP-AMUNT, PSC-CP, i els regidors/es no adscrits Sra. Grau, Sr. Pubill, Sr. Bernaldo, Sr. Esteban,  per reconèixer la il·legalitat dels tribunals franquistes, i el caràcter il·legal i radicalment nul de totes les condemnes i sancions.
 14. Precs i Preguntes.

Et pot interessar