Aquest dimecres, ple del mes d'octubre

Última revisió 18-10-2023 17:01
17/10/2023

El ple del mes d'octubre, en què es portaran a debat les ordenances fiscals, tindrà lloc aquest dimecres, dia 18, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

Minut de silenci en memòria del regidor Eduard Vilà i Rocafort

 1. Prendre coneixement de la defunció del regidor Eduard Vilà i Rocafort, i sol·licitar a la Junta Electoral competent la credencial acreditativa per a cobrir la vacant.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local des del dia 6 de setembre al 10 d’octubre de 2023.
 3. Aprovació de l'addenda del conveni per a la prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut del programa C17.
 4. Encàrrec de la modificació de l'Ordenança reguladora del mercat no sedentari de La Garriga (G20) a la Comissió de Promoció de la Ciutat.
 5. Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de 12 i 25 de setembre de 2023, d'aprovació de la segona i tercera certificació i reconèixer l'obligació corresponent a la segona certificació de les obres per a la instal·lació d'una caldera d'estella forestal a l'escola Puiggraciós.
 6. Modificació del contracte de serveis de recollida de residus per causa no prevista als plecs administratius.
 7. Aprovació de la modificació de l'ordenança I00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 8. Aprovació de la modificació de l'ordenança I01. reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
 9. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I02, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques.
 10. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I03, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 11.  Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I04, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 12. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I05, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 13. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I06, reguladora del recàrrec IBI dels immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent.
 14. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança T01. reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 15. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T03, reguladora de la taxa d'estacionament vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
 16. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T04, reguladora de la taxa per a la utilització de l'escut municipal.
 17. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T06, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
 18. Expedient d'aprovació de la modficació0 de l'ordenança fiscal T07, reguladora de la taxa del cementiri municipal.
 19. Expedient d'aprovació de a modificació de l'ordenança fiscal T09, reguladora de la Taxa per recollida d'objectes i retirada de vehicles abandonats a la via pública.
 20. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa.
 21. Aprovació de la modificació de l'ordenança T12. reguladora de la Taxa per a la recollida i custòdia d'animals de companyia perduts, abandonats o comissats i per l'expedició de la llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 
 22. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T13, reguladora per instal·lació de portades, aparadors, vitrines i anuncis que ocupen domini públic local.
 23. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T15, reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram.
 24. Expedient d'aprovació de la modificació de l'ordenança municipal P04, reguladora del preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals per la modificació de les tarifes del Centre de Visitants.
 25. Expedient de modificació de crèdit número 2023/37. Modalitat suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.
 26. Escrit d'al·legacions a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de les Franqueses del Vallès, consistent en la regulació de les condicions per a la implantació d'instal·lacions de producció d'energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable.
 27. Compareixença i oposició al recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector B5 Can Violí de La Garriga.
 28. Compareixença i oposició al recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector B5 Can Violí de La Garriga, per part de BBVA.
 29. Adhesió al comunicat del Fons Català davant la guerra de Gaza.
 30. Modificació ordenança fiscal T08 reguladora taxa prestació servei de gestió de residus municipals.
 31. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga per penjar l’estelada al balcó de l’ajuntament fins a la independència de Catalunya.
 32. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga en suport del poble palestí i condemna de les accions d’Israel.

Et pot interessar