Calendari Fiscal pel 2015

Última revisió 08-01-2015 11:02
08/01/2015

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Garriga, per unanimitat, va acordar el calendari fiscal 2015, que estableix els períodes de pagaments dels tributs de venciment.

Podeu consultar la informació al següent enllaç.

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària la gestió tributària dels ingressos de dret públic consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (naturalesa urbana); Taxa gestió de residus domèstics i comercials; Taxa cementiri municipal; Taxa entrada vehicles-guals; Impost sobre activitats econòmiques; Impost sobre béns immobles (naturalesa rústica).

Diners
Diners