La Garriga rep dos plans directors del municipi

Última revisió 05-12-2014 14:27
05/12/2014

El diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha lliurat aquest matí a l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, el Pla director de millora del verd urbà i el dels recursos hídrics locals, dos treballs realitzats des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

El Pla director de millora del verd urbà permet conèixer l'estat i les possibilitats d'espais verds i la selecció de les espècies al model de verd urbà del municipi, alhora que n'estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficaç. És per aquest motiu que inclou un inventari i la diagnosi dels espais, i les propostes de gestió i manteniment per la millora de l'estat de la vegetació i dels espais. Precisament una del les propostes del Pla és que amb els mateixos recursos actuals es podrà gestionar un 26% més de superfície d'espais verds del municipi.

La Garriga disposa de 63 ha de verd urbà, la meitat dels quals, concretament el 48%, corresponen a parcs, mentre que la resta es reparteix entre els espais vinculats a la xarxa hidrogràfica, amb un 33% de la superfície, i els jardins, amb un 19%.

Tot i que gairebé tota la població té una zona verda a menys de 300 m de casa, de l'estudi també se'n desprèn que a aquesta població manquen espais verds de grans dimensions. A més, destaca el fet que la quantitat de metres quadrats de verd urbà per habitant és molt bona i fa que el municipi estigui per sobre de la mitjana d'Espanya de les ciutats del seu rang, que és de 16,9 m2/habitant.

El Pla de millora dóna com a resultat un conjunt de propostes estructurades que tenen com a objectius assolir un model de jardineria municipal sostenible a partir d'unes estratègies de gestió definides per a cada categoria del verd urbà, així com millorar els espais verds de la Sínia, el Passeig i la Llera del Riu Congost, per aconseguir que la població propera als espais verds grans, passi del 16,5 al 64,5%. El treball també permet optimitzar els recursos tècnics i humans diferenciant els treballs de jardineria i neteja en espais verds.

Recursos hídrics

D'altra banda, el Pla director dels recursos hídrics locals de la Garriga ha servit per identificar les característiques del model de reg actual, la xarxa de reg amb aigua freàtica existent, els principals punts de consum d'aigua de reg i els pous d'aigua freàtica disponibles.

En base a aquests elements el Pla permetrà, d'una banda, optimitzar l'ús de les xarxes d'aigua potable existents, per tal de minimitzar el reg manual amb camions, de manera que s'incrementi l'eficiència i es redueixi el cost econòmic. De l'altra, optimitzar i estendre les xarxes d'aigua freàtica per reduir el consum d'aigua potable.

Els plans directors dels recursos hídrics locals són una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en actuacions que permetin incrementar de l'ús d'aigua no potable per al reg o per d'altres usos. En aquest cas, les actuacions previstes són la instal·lació de nous comptadors, la rehabilitació de les xarxes de reg d'aigua potable existents i la substitució del reg manual per reg automàtic localitzat. També es proposa el perllongament de les xarxes existents d'aigua freàtica i la implantació de la gestió intel·ligent del reg amb electrovàlvules i telegestió.

La Diputació de Barcelona ha assumit el cost total de la confecció d'aquests dos plans. El Pla de Millora del Verd Urbà ha tingut un cost de 12.921 € i, el dels recursos hídrics locals, de 5.377, 24 €. A més, la despesa prevista per les actuacions planejades en el segon treball és de 323.777 €.

Foto de Meritxell Budó i Marc Castells
Foto de Meritxell Budó i Marc Castells