Es presenta el projecte de Pla d'Usos de Can Luna

Última revisió 12-03-2015 12:49
11/03/2015

El projecte del Pla d'Usos de Can Luna elaborat pel Centre d’Estudis i Recursos de la Diputació de Barcelona (CERC) es va presentar ahir a entitats i a la comissió política.

El Pla sintetitza la proposta de l’equip redactor, que té en compte la distribució d’espais, els usos i com haurien d’estar equipats. El document estableix les línies generals dels usos sòcioculturals convenients i possibles per a Can Luna, articulant-les en un projecte estratègic que hi doni sentit i coherència.

El projecte s'ha fet estudiant les necessitats i potencialitats culturals de la Garriga, entrevistant a tècnics municipals, agents culturals i entitats de la Garriga i visitant els equipaments del municipi.

Els autors del projecte emfatitzen que no és un document tancat, sinó una "proposta susceptible de ser enriquida o modificada" en aquelles parts que es consideri necessària, però no obstant és "una eina inicial imprescindible per començar a traçar i treballar usos futurs per a un equipament que s’haurà d’anar construint necessàriament per fases atesa la seva magnitud".

El Pla proposa que Can Luna sigui un Centre d'iniciatives culturals obert i flexible,  interdisciplinar i intergeneracional  i integral i integrat.

El projecte també remarca que fer realitat aquest projecte per un municipi de poc més de 15.000 habitants "és una tasca que només es pot emprendre per fases i que caldria redactar un Estudi de programació que defineixi les possibles i millors ubicacions pels diferents usos, els requeriments tècnics dels espais segons les activitats a desenvolupar, així com les relacions i vinculacions de can Luna.

Enllaços