S'aprova la nova ordenança de sorolls

Última revisió 26-11-2014 12:12
26/11/2014

El Ple municipal va aprovar, el 19 de novembre passat, la nova ordenança de sorolls i vibracions. D’aquesta manera es disposa d’instruments jurídics i tècnics concrets per tal de donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica.

En aquest sentit l’ordenança marca una normativa específica en, per exemple, activitats a l’aire lliure o en la càrrega i descàrrega de mercaderies. També té en compte els requisits que han de tenir les construccions, la possibilitat de molèsties sonores entre veïns o el nivell d’emissions acústiques dels vehicles de motor.

Aquest tipus d’ordenances s’elaboren per protegir la salut dels ciutadans i el medi ambient ja que s’ha comprovat que el soroll incideix, com qualsevol agent contaminant, en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.

A més, l’ordenança inclou en un dels seus annexos el mapa de capacitat acústica, realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que estableix les zones de sensibilitat i s’ha desenvolupat segons el Decret 176/2009.

El mapa de capacitat acústica de La Garriga s’ha zonificat amb les següents categories:

1. (A3) Habitatges situats al medi rural. Si bé no s’han senyalitzat explícitament al mapa, s’aplica la zonificació A3 a tots els habitatges situats al medi rural habitats de manera permanent, aïllats i en sòl no urbanitzable. Excepte aquells que tot i complir les característiques anteriors compten amb una activitat productiva vinculada a l’habitatge (granges), que en aquest darrer cas s’assimilen a A4.
2. (A4) Àrees amb predomini del sòl d'ús residencial i, per tant, on predominen els habitatges. Tots els equipaments docents i sanitaris s’han classificat amb la categoria A4.
3. (B1) Àrees on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats comercials i industrials i amb infraestructures de transport existents com l’antiga carretera de Vic, la carretera de l’Ametlla i la carretera C-17.
4. (B2) Àrees amb predomini de sòl d'ús terciari com les grans superfícies comercials existents a la zona industrial i el conjunt d’establiments destinats a la venda de mobles existents al nord-est del terme. Així mateix, s’ha classificat amb aquesta categoria els equipaments del municipi destinats a acollir regularment activitats d’oci nocturn i esdeveniments festius.
5. (C2) Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial com Can Met Sidro, Can Terrers, El Congost i la Doma.

Documents adjunts