Llicència de primera ocupació de comunitats de propietaris

Sol·licitud de llicència que autoritza la primera utilització de les comunitats de propietaris.

Qui el pot demanar?

La comunitat de propietaris.

Quan es dóna resposta?

Un mes

Documentació necessària?

 Sol·licitud primera ocupació

 Original certificat de final d'obra (visat).

 Alta de la Contribució Territorial Urbana (IBI, imprès 902)

 Plànol a escala 1/100 amb detall de la situació de les connexions amb els serveis urbans d'aigua, electricitat, gas i sanejament.

 Assegurança decennal obligatòria del promotor.

 En edificis plurifamiliars:1. Llibre de l'edifici. 2. Certificat administratiu emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació per obtenir la llicència de primera ocupació.

 En cas d'instal·lació de plaques solars:1. Certificat tècnic del director del projecte aprovat. 2. Certificat de qualitat i especificacions tècniques de la instal·lació emès per l'instal·lador executor del projecte aprovat. 3. Contracte de manteniment de la instal·lació subscrit amb una empresa autoritzada.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

La taxa per l'atorgament de la llicència es regula en l'ordenança municipal T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:40