Convocatòria de subvencions destinades a persones entre 6 i 16 anys per a practicar un esport de temporada a la Garriga any 2021

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar a la pràctica esportiva a infants i joves, que visquin a la Garriga i que per motius econòmics i socials no hi poden accedir 

 

Termini presentació sol·licituds: del 28/09/2021 al 27/10/2021, ambdós inclosos.

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions tots aquells infants i adolescents, de 6 a 16 anys, que vulguin practicar un esport, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i compleixin els requisits següents:

- Estar empadronats/ades a la Garriga
- Estar inscrits/es, per la temporada, en una entitat esportiva de la Garriga, que estigui
inscrita en el registre d'entitats esportives de l'Ajuntament de la Garriga
- Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que
sigui procedent en funció de cada cas, requerida dins els terminis establert
- Tenir edats compreses entre 6 i 16 anys (ambdós incloses)
- No tenir deutes amb l'entitat esportiva

Quan es dóna resposta?

Un cop s'hagi entrat la sol·licitud: el termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del/de la sol·licitant

 En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fet

 Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

 En el cas d'infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària

 Conveni o sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En cas que s'hagi establert el pagament d'una pens

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

 Certificat d'inscripció de la persona beneficiària a una entitat esportiva de la Garriga

 Informe tècnic de Serveis Socials on s'especifiqui els indicadors de risc que acredita la situació de risc social

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos de la unitat familiarCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2021 20:32