Convocatòria de concurrencia competitiva per a la concessió de subvencions per atendre necessitats peremptòries en materia de serveis socials any 2021

Ajuts econòmics amb la finalitat de millorar la situació econòmica, social i familiar de les persones amb menys recursos.

Termini de sol·licitud: del 26 de gener al 10 desembre 2021

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Documentació necessària?

 Pressupost o factures que justifiquin la despesa sol·licitada a la subvenció

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI de la persona sol·licitant

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acreditiCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:24