Convocatòria d'ajuts per a activitats de lleure i casal per a l'any 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 30/6/2021 al 27/7/2021.

L’objecte d’aquesta convocatoria es l’atorgament d’ajuts pel pagament d’activitats de lleure i casals d’estiu per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i en aquells casos, que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la subvenció per casals d’estiu especialitzats fora del municipi

 

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
· Estar empadronat/ada al municipi de La Garriga.
· Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació
que sigui procedent en funció de cada cas, requerida dins dels terminis establerts en
aquestes bases.
· La renda familiar no pot superar els llindars màxims que s'estableix a la convocatòria.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

  Formulari específic de sol·licitud

 NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 En el cas d'infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària

 El conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO

 En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

 Comprovant del pagament de la inscripció al Casal pel qual es demana beca

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada(Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar (Si no presenta declaració IRPF)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

L'assignació de les subvencions es basarà en els següents trams d'acord amb la puntuació obtinguda.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 10:20