Convocatòria ajuts de llibres i material escolar pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària 2021

Termini presentació sol·licituds: del 30/6/2021 al 27/7/2021, ambdós inclosos.

Per acord del Ple de data  27 de febrer del 2019 van ser aprovades les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del Servei Socials del mateix municipi  de subvencions destinades a ajuts de llibres i material escolar als/les  alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

  • Donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi.
  • Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.
  • Prevenir l’absentisme escolar.
  • Facilitar els mitjans materials necessaris pel correcte desenvolupament del procés d’aprenentatge.

 

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
· Estar empadronat/ada al municipi de La Garriga.
· Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació
que sigui procedent en funció de cada cas, requerida dins dels terminis establerts en
aquesta convocatòria.
· La renda familiar no pot superar els llindars màxims establerts en la convocatòria

Excepcionalment en aquells casos que la persona sol·licitant superi el llindar màxim anual però que pugui demostrar que la seva situació econòmica actual ha estat afectada durant l'estat d'alarma, podrà presentar la sol·licitud.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari de sol.licitud per ajut de llibres i material escolar 2021-2022

 NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària.

 El conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En cas que s'hagi establert el pagament d'un

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF).

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 En cas de CFGM I Batxillerats que no es cursin en el municipi de la Garriga, s'haurà d'adjuntar les dades del centre on es cursarà els estudis, justificant de pagament de la despesa de material i llibres i nº de compte de sol·licitant.

 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, s'ha d'aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d'ingressos:

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada (Si no presenta declaració IRPF).

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu (Si no presenta declaració IRPF).

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar (annex 1).

 Moviments bancaris dels darrers 6 mesos de tota la unitat familiar.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

L'assignació de les subvencions es basarà en trams d'acord amb la puntuació obtinguda.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 10:03