Sol·licitud procediment de selecció de personal

Sol·licitud per poder prendre part en processos de selecció de personal (funcionari de carrera, personal laboral, interí, mitjançant oposició lliure, concurs de mèrits i altres) convocats pel propi Ajuntament o pels seus organismes autònoms.

On es pot trobar més informació?
Anuncis de convocatòries al Butlletí Oficial de la província de Barcelona

Altres Informacions d'interès:
Les fotocòpies de la documentació justificativa dels estudis i dels mèrits acreditats seran compulsades gratuïtament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Per a més informació feu un clic.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o una altra degudament autoritzada.

Cal complir els requisits següents:
Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat Europea.
No patir cap malaltia ni defecte físic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.
No haver estat separat, mitjançant expedients disciplinaris, del servei de cap Administració Pública.
No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Els establerts a les bases específiques de cada convocatòria.

Quan es dóna resposta?

El que especifiquin les bases de les convocatòries.

Documentació necessària?

 Sol·licitud segons el model normalitzat

 Currículum Vitae

 Fotocòpia DNI

 Documentació acreditativa dels estudis realitzats (original i fotocòpia)

 La que s'especifiqui a les bases reguladores del procés de selecció

 Si s'escau, documentació acreditativa de mèrits que es puntuïn (original i fotocòpia)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Els drets de procediment són els que es fixen en les bases específiques de les convocatòries d'acord amb l'ordenança fiscal vigent (T10)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2019 12:11