Cost efectiu dels serveis

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) ha introduït un nou precepte a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 116 ter. Aquest nou article estableix que totes les Entitats Locals calcularan i publicaran el cost efectiu dels serveis abans de l’1 de novembre. L’Ordre HAP/2705/2014 determina en els seus annexos quins són aquests serveis i estableix els criteris a seguir en el càlcul del cost efectiu:
Serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril)
Serveis derivats de l’exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril)
A partir de 2014 publiquem el cost efectiu dels serveis, calculats d’acord amb els criteris establerts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Exercici 2018

Els costos efectius del serveis corresponents a l'exercici 2018 seran publicats al web institucional un cop es liquidi  aquest exercici i s'hagin comunicat abans de l'1 de novembre del 2019 al Ministeri d'Hisenda a través de la plataforma "Oficina virtual per la coordinació financera amb les entitats locals".

Exercici 2017

Exercici 2016

Exercici 2015

Exercici 2014

Darrera actualització: 03.12.2018 | 14:51
Darrera actualització: 03.12.2018 | 14:51