Urbanisme

Aquesta àrea s’ocupa de les peticions d'obres dels particulars. La seva funció és vetllar principalment pel compliment de la normativa urbanística i la de l’edificació, tant municipal com de rang superior, i de tota la normativa sectorial que hi té relació.

Aquestes funcions es concreten:

  • En el tràmit de concessió o denegació de les llicències d’obres promogudes per privats (físics o jurídics).
  • En les inspeccions de control del compliment de les normatives esmentades i de les condicions específiques de cada llicència.
  • En el control de gestió dels residus, de les condicions de salubritat, etc.,
  • Iniciant les mesures legals aplicables quan es produeixen infraccions o incompliments.
  • En les llicències de parcel·lació.
  • En les informacions urbanístiques
  • En la concessió de llicències de primera ocupació i ús.

Notícies

Activitats

Darrera actualització: 27.07.2018 | 10:45