Plans supramunicipals amb criteris ambientals

A l’espai següent podeu trobar la documentació referent al planejament que afecta al municipi i que des del punt de vista ambiental suposa una protecció del territori.

L’avaluació ambiental s’aplica a diferents nivells administratius: planejament (territorial, urbanístic, energètic, infraestructures), execució de projectes (infraestructures, agricultura, mineria, energia) i desenvolupament d’activitats.

Des del planejament supramunicipal cal destacar el següent:

D’altra banda, el municipi de la Garriga també es veu afectat a nivell del planejament supramunicipal pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona . Es tracta d’un dels set plans territorials parcials (corresponents a les set vegueries) en què es desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya.

També convé destacar la figura de protecció Xarxa Natura 2000 .

El riu Congost és un element natural bàsic en la biodiversitat i l’estructuració del municipi. Des del 2006 està inclòs dins d’aquesta xarxa europea de protecció. En la fitxa tècnica d’inclusió es detallen les característiques físiques del tram protegit, així com també, la importància des del punt de vista ecològic.

Podeu trobar la fitxa tècnica d’inclusió al següent enllaç .

Referent al paisatge, l’any 2009 es va portar a terme el catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona (RMB). En ell es detalla la importància de la bona gestió del paisatge i la singularitat de la mateixa RMB per tal d’aconseguir una gestió territorial integrada en tots els seus vectors. El catàleg el podeu trobar aquí .

Si ens fixem més a nivell municipal, al juny del 2010 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació al sector B-8. sector Sud de La Garriga. En aquesta modificació es va realitzar un informe de sostenibilitat ambiental. El podeu trobar al següent enllaç .
En la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en la Unitat d’Actuació UA-35 “Els Tremolencs” es va realitzar també un informe de sostenibilitat ambiental, ja que l’avaluació ambiental estratègica ho requeria expressament. El document el podeu trobar aquí .

A La Garriga, encara no s’ha realitzat cap Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) derivat de cap projecte. Tots els estudis d’impacte ambiental, paisatgístics o de sostenibilitat ambiental que es realitzin més endavant es publicaran en aquest espai.

Darrera actualització: 28.05.2015 | 10:40
Darrera actualització: 28.05.2015 | 10:40