Convocatòria d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a l'habitatge 2021

Ajuts econòmics per fer front a les despeses que pot suposar un nou contracte de lloguer: fiances, honoraris immobiliària, alta subministraments o mudances.

Termini presentació de sol·licituds: del 26 de gener al 20 de novembre 2021

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar a finançar les despeses que poden suposar un nou contracte de lloguer. Les condicions i la finalitat de les subvencions són les següents:

  • Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l’import de lloguer que tenen actualment.
  • Persones físiques que per finalització de contracte hagin d’accedir a un nou contracte de lloguer.
  • Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d’accedir a un nou habitatge de lloguer.
  • Persones físiques que acreditin per mitjà d’un informe de serveis socials la necessitat d’accedir a un nou habitatge de lloguer.

Qui el pot demanar?

a) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
· Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l'import del lloguer que tenen actualment.
· Persones físiques que per finalització de contracte hagin d'accedir a un nou habitatge de lloguer.
· Persones físiques que per finalització de contracte l'hagin de renovar per poder mantenir l'habitatge actual.
· Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d'accedir a un nou habitatge de lloguer.
· Persones físiques que acreditin per mitjà d'un informe de serveis socials la necessitat d'accedir a un nou habitatge de lloguer.

b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits:
· Persones físiques empadronades a la Garriga.
· L'import de les mensualitats del nou contracte de lloguer no podrà ser superior als 750,00 €
· No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.
· Destinar l'habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o de la unitat de convivència.
· No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti

 Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat indicat a la convocatòria

 Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

 Contracte del lloguer que finalitza, si és el cas

 Contracte del nou lloguer o esborrany del nou contracte on es detallin les despeses inicials que aquest nou contracte comporta

 Certificats acreditatius dels ingressos de la unitat de convivència de l'any en curs. Segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:I. Contracte de treball. II. Nòmina. III. Última declaració de IRPF presentada. IV. Persones beneficiàries d'ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolució / resolucions que acreditin la percepció d'una pensió o ajut emès per l'INSS o per l'òrgan gestor que en detalli l'import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió (Institut Nacional de la Seguretat Social). V. En cas de persones en situació d'atur, resolució / certificat de prestació que en detalli l'import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d'atur (Servicio Estatal de Empleo Público). VI. Volant de convivència.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

No hi ha cost

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 10:34