Registre de persones sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial

És un registre únic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al qual hi han d’estar inscrites aquelles persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial o a un habitatge de la Borsa d’Habitatge.

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquelles persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrites abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

La inscripció en el Registre té una vigència d’un  any.

El tràmit d’inscripció al Registre es pot fer a l’Ajuntament de la Garriga o en línia a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ

  • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
  • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
  • DNI o NIE
  • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)
  • La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2021 13:02