Regidoria d'Igualtat

La Regidoria de Via Pública té la missió de mantenir l’espai públic en bon estat, tant en la via pública com en les dependències municipals (voreres ben enrajolades, senyalitzacions endreçades, paviments sense esvorancs, dependències amb totes les instal·lacions en funcionament, neteja d'espais tant la del dia a dia com la dels actes o festes específics...). Tot plegat tenint en compte l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Des d'aquesta regidoria, es treballa per seguir millorant les infraestructures de serveis del municipi, entenent-les també com a eina de vertebració del territori i de cohesió social que han de ser útils al ciutadà a l’hora de facilitar el seu dia a dia. En aquest sentit el PAM marca per aquesta legislatura diferents compromisos: 

 • Actualitzar el pla d'accessibilitat i redactar i aplicar un pla de renovació de voreres i un de pavimentació
 • Redactar una ordenança de convivència ciutadana
 • Potenciar el servei de neteja viària i incrementar el personal 
 • Crear una brigada de reparació exprés
 • Renovar els parcs infantils
 • Gestionar integralment el cicle de l’aigua amb la redacció d'un pla director d'abastament d'aigua i d'un d'aprofitament d'aigües
 • Estudiar la recuperació del rec Monar i les rescloses per a usos agrícoles
 • Gestionar els residus de manera sostenible, socialment, ambiental i econòmica
 • Modernitzar la gestió de l’enllumenat públic i redactar un pla director 
 • Fomentar noves eines tecnològiques per millorar les incidències a la via pública
   

Responsable polític

Informació relacionada