Dimecres, primer ple de l'any

Última revisió 24-01-2023 09:32
24/01/2023

El ple del mes de gener, primer de l'any, se celebra aquest dimecres, dia 25, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari de 21 de desembre de 2022.
 2. Donar compte al Ple de l'ajuntament dels decrets, resolucions de l'alcaldia i acords de la JGL.
 3. Donar compte dels informes de la tresoreria relatius a la remissió de dades al MINHAP de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP). Quart trimestre del 2022.
 4. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I05, reguladora de l'Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 5. Desestimació de l’autorització de compatibilitat al personal municipal, senyora CFR.
 6. Desestimació de l'autorització de compatibilitat del personal municipal, senyor MCS.
 7. Desestimació d'autorització de compatibilitat al personal municipal, Sra. TCR.
 8. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'OAMC per a la incorporació del lloc de treball d'administratiu/iva.
 9. Aprovació inicial de la denominació "Passatge U d'Octubre" a l'espai i la placeta situats entre l’Auditori i l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich de la Garriga.
 10. Inici de l’expedient i encàrrec a la Comissió d’Urbanisme i habitatge per a la redacció de la proposta de l’Ordenança de verificació dels habitatges buits de la Garriga. 
 11. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de la Garriga.
 12. Inici de l'expedient i encàrrec a la Comissió de Participació i barris per la redacció de la proposta del Reglament d'ús de l'Espai Jove de Can Luna .
 13. Moció, que presenten els grups municipals de la  CUP-Amunt i JUNTS per la Garriga,  per la realització del cens d’edificis públics que contingui amiant.
 14. Precs i Preguntes.

Et pot interessar