Convocatòria de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament any 2022

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament any 2022

Termini de presentació de sol.licituds: Del 19 de maig al 1 de juliol de 2022, ambdós inclosos

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes de solidaritat, cooperació i la promoció de la cultura de la pau que tinguin com a objectiu:

  • L’ésser humà, al centre.
  • El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i Estats.
  • La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global.
  • El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també dels valors de la convivència intercultural.
  • La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions de qualsevol tipus, d’acord amb un enfocament de drets.
  • El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, l’empresa i el bon govern com a fonaments de la Justícia Global.
  • Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
  • Promoció de la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental.
  • L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 103.066,61€.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats no podrà superar 25.766,65€.

S'admetrà dues sol·licituds per entitat.

Qui el pot demanar?

1.- Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

· Estar legalment constituïda com a fundació o associació sense ànim de lucre.
· Disposar de seu social o delegació permanent al terme municipal de la Garriga.
· En el cas de les entitats, estat inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament des d'un any abans d'aquesta convocatòria (i mantenir aquesta condició fins a la finalització de l'execució del projecte).
· Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, l'educació per al desenvolupament i el foment de la cultura de la pau.
· També poden presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats o organismes que, tot i no complir el punt anterior, realitzin habitualment activitats de cooperació i educació per al desenvolupament amb organitzacions homòlogues i que tinguin així mateix presència significativa al poble.
· Haver realitzat activitats, a la Garriga, d'Educació per al Desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l'any anterior a la convocatòria.
· Garantir mitjançant la memòria de les seves activitats, l'experiència de la ONG en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen.

Quan es dóna resposta?

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Respecte de l'entitat: DNI de la persona representant legal.

 Respecte de l'entitat: Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

 Respecte de l'entitat: Escriptura de constitució o Estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat).

 Respecte de l'entitat: Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat).

 Annex 1: Activitats d'educació per al desenvolupament/sensibilització realitzades a la garriga

 Annex 2 : Formulari per a la presentació de projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització al fons català de cooperació al desenvolupament.

 Respecte de l'entitat: Breu memòria de la història de l'entitat, grup o col·lectiu (informació pertinent que acrediti la significativa presència de l'entitat a la Vila) i de l'exercici econòmic anterior.

 Respecte de l'entitat:Document que acrediti que l'entitat està inscrita al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya

 Respecte de la contrapart: 1. Documentació de registre com a entitat. 2. Estatuts de l'entitat/organisme. 3. Memòria d'activitats. 4. Memòria econòmica de l'exercici anterior i pressupost de l'exercici actual.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

No té cost
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-05-2022 09:47