Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Les persones o empreses titulars d'una activitat posen en coneixement de l’Ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan es dóna resposta?

No hi ha temps de resolució. Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Documentació necessària?

 Comunicació prèvia ambiental d'acord amb el model normalitzat.

 Projecte bàsic i/o memòria ambiental.

 Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigiblesAquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l'execució del projecte.

 Certificacions ambientals específiques establertes a l'ordenança per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables.Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals.

 Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi, o bé d'haver obtingut l'informe urbanístic favorable.

 Declaració d'impacte ambiental.

 En matèria de prevenció d'incendis:Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 Pla de dejeccions ramaderes, en cas d'activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

 Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

 En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

 Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l'activitat, si escau.

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 13:19