Ple del mes d'octubre

Última revisió 22-10-2021 15:37
25/10/2021

El proper dia 27, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes d'octubre.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 29 de setembre de 2021.
 2. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple extraordinari de data 4 d’octubre de 2021.
 3. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL.
 4. Aprovació de la ratificació del conveni de resolució de mutu acord del contracte de Concessió patrimonial de la gestió del bar del teatre.
 5. Aprovació de  l'adjudicació del contracte i la disposició del crèdit, del servei de recollida de residus porta a porta..
 6. Resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de la Relació de llocs de treball i aprovació definitiva de la mateixa.
 7. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.
 8. Aprovació de la  modificació de crèdit número 2021/51. Modalitat suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.
 9. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I00, General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 10. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I01 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
 11. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I02, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques.
 12. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I03, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 13. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I04, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 14. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I05, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 15. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I06, reguladora del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.
 16. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 17. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T02 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
 18. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T03, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
 19. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 20. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T08, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
 21. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T09, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
 22. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T10, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 23. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal T11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
 24. Aprovació de la imposició i ordenació de l'ordenança fiscal T18, reguladora de la taxa per la celebració de casaments civils.
 25. Moció que presenta el grup municipal de la CUP,  per a la creació de l'ordenança municipal reguladora sobre la verificació d'habitatges buits a la Garriga.

     26. Precs i preguntes dels grups municipals.

Ple municipal a Can Luna
Ple municipal a Can Luna

Et pot interessar