Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçada a l'activitat econòmica i del comerç afectat per la COVID 19. Any 2020

Termini de presentació de sol·licituds : del 16 al 22 de desembre (ambdós inclosos)

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva amb objecte subvencionable centrat en les taxes d’ocupació en via pública, concretament s’entendran com a conceptes subvencionables:

LÍNIA 1: Les taxes meritades per ocupació de via pública al mercat de marxants de la Garriga per als titulars de les parades no alimentàries corresponents al tercer trimestre de 202

LÍNIA 2: Les taxes meritades per ocupació de via pública dels establiments de restauració i venda ambulant que hagin estat concedits en el període de maig a desembre de 2020

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les condicions establertes a la convocatòria.

Quan es dóna resposta?

Tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o NIE del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

 En el cas de representació legal de la persona física sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti.

 En el cas de persones jurídiques: Escriptura de constitució, estatuts o documentació equivalent, en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat a l'ajuntament de la Garriga o a qualsevol altra administració pública, i consentiment per a la ve

 En el cas de persones jurídiques: Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant, en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat a l'ajuntamCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-12-2020 14:30