Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçada a la promoció de l'activitat econòmica i del comerç local afectat per tancament en motiu de les restriccions COVID 19. Any 2020.

Termini de presentació de sol·licituds : del 16 al 22 de desembre (ambdós inclosos)

Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per subvenir als operadors comercials i de Serveis afectats per mesures de contenció adoptades per contenir la propagació de la pandèmia COVID119

S’estableixen dues línies d’ajut: la Línia 1 i la Línia 2.

Línia 1 Operadors comercials i de serveis afectats per mesures de contenció establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Destinada  als  titulars dels  locals i establiments emplaçats al municipi de la Garriga destinats a una activitat minorista o de detall,  o bé a una activitat de prestació de serveis en els termes que ve definit en els articles 5.2 i 6.1 de la Llei  18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires  respectivament.

S’exclou d’aquesta línia d’ajuts els locals i establiments següents: establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. 

Línia 2 Operadors comercials i de serveis afectats per mesures de contenció establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i per la Resolució SLT/2546/2020,  de 15 d’octubre.  Destinada al els titulars dels  locals i establiments oberts al públic i emplaçats al municipi de la Garriga,  dedicats a l’activitat d’hosteleria  o restauració i els dedicats als serveis de bellesa, excepte perruqueries

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les condicions establertes a la convocatòria.

Quan es dóna resposta?

Tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o NIE del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

 En el cas de representació legal de la persona física sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti.

 En el cas de persones jurídiques: Escriptura de constitució, estatuts o documentació equivalent, en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat a l'ajuntament de la Garriga o a qualsevol altra administració pública, i consentiment per a la ve

 En el cas de persones jurídiques: Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant, en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat a l'ajuntamCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-12-2020 14:29