Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament any 2021

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat any 2021

Termini de presentació de sol.licituds: Del 7/06/2021 al 19/07/2021, ambdós inclosos

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes de solidaritat, cooperació i la promoció de la cultura de la pau que tinguin com a objectiu:

  • L’ésser humà, al centre.
  • El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i Estats.
  • La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global.
  • El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també dels valors de la convivència intercultural.
  • La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions de qualsevol tipus, d’acord amb un enfocament de drets.
  • El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, l’empresa i el bon govern com a fonaments de la Justícia Global.
  • Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
  • Promoció de la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental.
  • L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 96.872,83 €.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats no podrà superar 24.218,20 €.

Qui el pot demanar?

1.- Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

· Estar legalment constituïda com a fundació o associació sense ànim de lucre.
· Disposar de seu social o delegació permanent al terme municipal de la Garriga.
· En el cas de les entitats, estat inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament des d'un any abans d'aquesta convocatòria (i mantenir aquesta condició fins a la finalització de l'execució del projecte).
· Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, l'educació per al desenvolupament i el foment de la cultura de la pau.
· També poden presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats o organismes que, tot i no complir el punt anterior, realitzin habitualment activitats de cooperació i educació per al desenvolupament amb organitzacions homòlogues i que tinguin així mateix presència significativa al poble.
· Haver realitzat activitats, a la Garriga, d'Educació per al Desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l'any anterior a la convocatòria.
· Garantir mitjançant la memòria de les seves activitats, l'experiència de la ONG en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol.licitud

 Respecte de I'entitat:1) DNI de qui en tingui la representació legal. 2) Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària. 3) Escriptura de constitució o Estatuts. 4) Poders de representació i/o certificat expedit pel Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant. 5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició d'entitat beneficiària (model 1034-v1 disponible al web de l'Ajuntament) 6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció (model 1034-v1) 7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur (model 1034 v-1). 8) Declaració d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (model 1034-v1). 9) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries d'una subvenció d'import superior als 10.000€ (1034-v1). 10) Declaració de compromís d'adhesió als principis ètics i les regles de conducta previstes al "Reglament de codi ètic i bon govern a l'Ajuntament de la Garriga" (1034-v1). 11) Breu memòria de la història de l'entitat, grup o col·lectiu (informació pertinent que acrediti la presència significativa de l'entitat a la Vila. 12) Relació d'activitats d'educació per al Desenvolupament/Sensibilització realitzades durant d'exercici anterior a la convocatòria (Annex 1 "ACTIVITATS D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT/SENSIBILITZACIÓ REALITZADES PER L'ENTITAT"). 13) Formulari per a la presentació de projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Annex 2 "FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT"). 14) Comprovant conforme l'entitat està inscrita al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya.

 Respecte de la contrapart:· Documentació de registre com a entitat. · Estatuts de l'entitat/organisme. · Memòria d'activitats. · Memòria econòmica de l'exercici anterior i pressupost de l'exercici actual. L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant o representant i serà original o còpia degudament autenticada.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Preu

No té cost.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-04-2022 12:13