Convocatòria per l'atorgament dels ajuts a través de la targeta moneder d'impacte social 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de gener al 10 desembre 2021

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és regular el funcionament de les subvencions de caràcter social amb l’emissió de targetes moneder atorgades per la compra d’aliments de primera necessitat i d’higiene personal i de la llar a les persones del municipi de La Garriga que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
-Estar empadronades al terme municipal de la Garriga
-Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions
-Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvi existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que puguin modificar les circumstàncies que van donar lloca a la sol·licitud i resolució.
-Destinar la prestació a la finalitat que la van motivar. Amb caràcter general l'atorgament de l'ajut restarà condicionat a l'acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.
-Justificar l'ajuda mitjançant la presentació mensual de factures acreditatives de la despesa
-Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.
-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuïl'Ajuntament de la Garriga i facilitar la informació i documentació que li sigui requerida.
-Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de la Garriga durant el temps de percepció d'ajuda.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal

 Dades bancàries per a la transferència

 Pressupost o factures que justifiquin la despesa sol·licitada a la subvenció

 Altres documents requerits pel personal tècnicCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:13