Sol·licitud tarifació progressiva casals infantils 2022

Convocatòria del Casal de lleure: TANCADA. 

Termini per sol·licitar tarifació progressiva del casal de setembre: del 4 al 8 de juliol de 2022 (ambdós inclosos). 

 

Termini per a sol·licitar la tarifació progressiva:

- Casal de lleure: del 2 al 13 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

- Casal de setembre: del 4 al 8 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

En el cas de no presentar la sol·licitud dins del termini establert, s'aplicaran les tarifes establertes al tram 9 que s'hauran d'abonar en el moment de la inscripció.

IMPORTANT: LA SOL.LICITUD DE LA TARIFACIÓ PROGRESSIVA ÉS PER VALORAR EL TRAM DE LA QUOTA, PERÒ NO SUBSTITUEIX LA INSCRIPCIÓ AL CASAL

 

 

Qui el pot demanar?

Infants nascuts del 2008 al 2019, ambdós inclosos, empadronats a la Garriga i que s'inscriguin als casals infantils (Casal de lleure/ Casal de setembre).

Als infants inscrits al casal no empadronats a la Garriga se'ls aplicarà el tram 9.

Quan es dóna resposta?

La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i resoldrà la concessió indicant el tram que correspon.

La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet

 En el cas de divorci o separació, conveni, sentència de divorci/separació o document acreditatiu de la seva tramitació. Si no es porta el document de denúncia, es comptarà la pensió com un ingrés més. En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que la persona obligada al pagament no pagui, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 En el cas de personal fix o temporal, els fulls de salari (nòmines o certificat equivalent) dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

 En el cas de percebre la Renda Garantida de Ciutadania, el certificat acreditatiu on indiqui l'import rebut.

 En el cas de persones autònomes, declaració de la Renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors, Declaració responsable on s'especifiqui els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiar.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2022 18:44