Sol·licitud subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga 2020

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga

Termini presentació sol·licituds: del 3/07/2020 al 30/07/2020, ambdós inclosos.

Regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics als esportistes  amb necessitats econòmiques que vulguin practicar esport i estiguin empadronats a la Garriga

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: estar empadronades a la Garriga i tenir edat compresa entre 6 i 16 anys (ambdós incloses)

Quan es dóna resposta?

Un cop s'hagi entrat la sol·licitud: el termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del/de la sol·licitant

 Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

 En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fet

 Declaració de la renda corresponent a l'any 2019 dels membres de la unitat familiar

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada (Si no presenta declaració IRPF)

 En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben

 Factura acreditativa del pagament al club esportiu

 Altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts (relacionar en el formulari específic de sol·licitud)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-07-2020 10:23