Sol·licitud de tarifa reduïda o tarifació social sobre les quotes mensuals del servei de l'Escola Bressol Municipal les Caliues

Reduccions sobre les quotes mensuals del servei d’Escola Bressol Municipal, d’acord amb la renda de la unitat familiar, amb l’objectiu de garantir el dret de qualsevol infant a accedir al centre, tot promovent criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats i d’inclusió social, alhora facilitar la conciliació laboral de les famílies.

Tant les tarifes reduïdes com la tarifació social s’aplicaran als alumnes, empadronats a la Garriga, sobre les quotes mensuals del servei de l’Escola Bressol Municipal, tenint en compte la renda de la unitat familiar.

Si una família obligada al pagament de la quota reuneix les obligacions per gaudir de més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.

Es pot consultar tota la informació a l’Annex II de l’Ordenança municipal núm. P08, reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal Les Caliues.

Qui el pot demanar?

Tarifes reduïdes: podran sol·licitar-ho les famílies, empadronades a la Garriga, monoparentals, nombroses o amb dos o més infants matriculats a l'escola, amb una renda familiar anual que no superi els llindars màxims establerts a l'Ordenança Municipal núm. P08, reguladora dels preus públics per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal Les Caliues.

- Tarifació social: podran sol·licitar-ho les famílies, empadronades a la Garriga, amb una renda personal mensual que no superi els llindars màxims establerts a l'Ordenança Municipal núm. P08, reguladora dels preus públics per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal Les Caliues.

Quan es dóna resposta?

Per Junta de Govern Local o per Resolució d'Alcaldia s'estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.

La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data del registre d'entrada de la sol·licitud, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No tindrà efectes retroactius.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Certificat d'empresa d'ingressos rebuts durant l'any anterior de tots els membres de la unitat familiar, en el cas de no presentar Declaració de l'Impost de l'IRPF.

 Justificant de pagament de lloguer o hipoteca on consti l'import mensualCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 11:14