Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de transport escolar, als centres educatius i a les AMPA/AFA/APA, que participen al programa de natació en horari lectiu curs 2021-22

Termini presentació sol·licituds: del 13/07/2022 al 10/08/2022, ambdós inclosos

Qui el pot demanar?

Centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Número d'Identificació Fiscal de l'entitat (si no s'ha presentat amb anterioritat)Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària".
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2022 22:00