Convocatòria de subvencions per a l'atorgament d'ajuts econòmics per a les despeses de l'habitatge habitual de persones propietàries 2023

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de març al 25 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

Concessió d’ajuts econòmics per a les despeses de l’habitatge habitual de persones propietàries.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar despeses efectuades i pagades de gener a desembre de 2023.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

a) Les persones físiques que compleixin algun dels requisits que tot seguit es detallen:
- Persones soles que no superin 2 vegades l'IPREM (descomptant 750€ com a màxim de despeses d'hipoteca si s'escau)
- Unitats familiars de dos o més membres que no superin 3 vegades l'IPREM desscomptant 750€ com a màxim de despeses d'hipoteca si s'escau.

b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits:
- Persones físiques empadronades a la Garriga.
- No ser titular de cap altre habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.
- Destinar l'habitatge com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària de la unitat de convivència.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quan es dóna resposta?

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 El darrer rebut de la hipoteca de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas

 Declaració de la Renda presentada de l'any anterior al de l'aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos

 EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA O NO PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts

 En el cas de persones en situació d'atur, el certificat actualitzat del SEPE on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu.

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors Declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar

 En el cas de treballadors autònoms: beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2023 14:38