Convocatòria d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a l'habitatge 2022

Termini presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 20 de novembre de 2022.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

  • Accedir a un habitatge amb un preu inferior al preu del lloguer que tenen actualment.
  • Accedir a un nou contracte de lloguer per finalització del lloguer anterior, hagi o no canvi d’habitatge.
  • Accedir a un nou contracte de lloguer per motius de separació o divorci o emancipació.
  • Accedir a un habitatge perquè el lloguer de l’habitatge habitual ha sofert un increment de les seves mensualitats.
  • Accedir a un nou contracte de lloguer sense que hi hagi canvi d’habitatge degut a que aquest fet suposa despeses per a les persones que lloguen l’habitatge.
  • Accedir a un nou contracte de lloguer perquè els serveis socials de l’ajuntament ho considerin necessari.

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

a) Les persones físiques que compleixin algun dels requisits que tot seguit es detallen:
· Que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l'import del lloguer que tenen actualment.
· Que per finalització de contracte hagin d'accedir a un nou habitatge de lloguer.
· Que accedeixin a un habitatge de lloguer perquè el lloguer del seu habitatge habitual ha sofert un increment de les seves mensualitats.
· Que tot i no canviar d'habitatge, el nou contracte de lloguer els suposi haver d'assumir les despeses corresponents.
· Que per finalització de contracte l'hagin de renovar per poder mantenir l'habitatge actual.
· Que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d'accedir a un nou habitatge de lloguer.
· Que acreditin per mitjà d'un informe de serveis socials la necessitat d'accedir a un nou habitatge de lloguer.

b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits:
· Empadronades a la Garriga.
· L'import de les mensualitats del nou contracte de lloguer no podrà ser superior a 750,00€
· No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.
· Destinar l'habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o de la unitat de convivència.
· No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti

 Contracte del nou lloguer o esborrany del nou contracte on es detallin les despeses inicials que aquest nou contracte comporta (ha d'indicar fiança i garantia addicional si escau).

 Factures de les despeses de gestió del nou contracte

 Contracte de treball de totes les persones majors d'edat, si escau.

 Nòmina actual de totes les persones majors d'edat, si escau.

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d'estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents, si escau.

 Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències), si escau.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

No hi ha cost
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2022 10:56