Concurs per l'adjudicació del muntatge de foodtrucks a la zona de nits de la festa major 2022

L’objecte d’aquest concurs és regular les condicions per l’atorgament d’un màxim de 3 llicències d’ús privatiu del domini públic per exercir l’activitat de venda de menjar mitjançant vehicles, rulots o food trucks a instal·lar en el espai de concerts de la festa major de l’any en curs.

S’establiran 3 categories diferents: entrepans i patates, pizzes i empanades, creps i pastissos dolços.

El termini de presentació les sol•licituds serà del 7 d'abril al 6 de maig del 2022

Qui el pot demanar?

Poden participar en aquest concurs les persones jurídiques legalment acreditades.
Les instal·lacions destinades a l'exercici de l'activitat de restauració hauran de ser: vehicles, rulots totalment autònoms pel que fa a aigua, desguàs i que permetin un muntatge ràpid i simple.
Podran presentar sol·licituds les persones jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no es trobin sotmeses en cap de les mesures d'incapacitat o incompatibilitat assenyalades a l'article 60 del Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic.
L'activitat de les persones participants ha de tenir relació directa amb l'objecte de l'autorització, segons resulti dels estatuts, escriptura fundacional, alta cens d'activitats empresarials o altre document acreditatiu.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les foodtrucks serà, com a màxim, d'un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic per a la participació en el concurs de foodtrucks per a les nits de festa major

 Certificat actualitzat de formació en manipulació alimentària de tot el personal

 Rebut de l'assegurança de responsabilitat civil per l'activitat objecte de la llicència, que haurà de ser d'un import mínim de 150.300 euros

 Estatuts, escriptura fundacional, alta cens d'activitats empresarials o altre document acreditatiu conforme l'activitat empresarial correspon amb l'objecte de l'autoritzacióCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2022 18:40