Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar les despeses de transport escolar, als centres educatius i a les AMPA/AFA/APA, que participen al programa de natació en horari lectiu curs 2019-2020

Termini presentació sol·licituds: de l'11/06/2020 al  9/07/2020, ambdós inclosos

Qui el pot demanar?

Centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Número d'Identificació Fiscal de l'entitatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-06-2020 13:52