Convocatoria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat

Convocatòria anual de subvenció de projectes de solidaritat, cooperació i foment de la cultura de la pau que tinguin com a finalitat els objectius següents:

1.1. La cooperació en el desenvolupament en I'àmbit internacional.
1.2. El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi.
1.3. El foment de la cultura de pau.

* Cal presentar la sol·licitud mitjançant instància general a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, fins al 13 de maig de 2015.

Qui el pot demanar?

Poden sol·licitar la subvenció les entitats o organismes que compleixin els següents requisits:

· Estar legalment constituïda.
· Disposar de seu social o delegació permanent al terme municipal de la Garriga.
· En el cas de les entitats, estar inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament des d'un any abans d'aquesta convocatòria (i mantenir aquesta condició fins a la finalització de l'execució del projecte) i tenir presència significativa al poble.
· Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, la solidaritat, el foment de la cultura de pau.
· També podran presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats o organismes que, tot i no complir amb el punt 2.3., realitzin habitualment activitats de solidaritat i cooperació amb organitzacions homòlogues i que tinguin així mateix presència significativa al poble.
· Haver realitzat activitats, a la Garriga, d'Educació pel Desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l'any anterior a la convocatòria.
· Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, I'experiència de I'ONG en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts.
· Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i les altres administracions.
· En el cas que hagués rebut subvenció municipal d'aquest ajuntament, haver-la justificat degudament.

Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea d'Acció Social, Cooperació i Polítiques d'Igualtat mitjançant correu electrònic pigualtat@ajlagarriga.cat

Quan es dóna resposta?

En el termini de 60 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

Preu

No té cost.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2019 13:01