Canvi de titularitat llicència autotaxi

Cal aportar:

 • Fotocòpia llicència municipal taxi
 • Fotocòpia compulsada autorització taxi Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya
 • Còpia compulsada document d'identitat nou titular llicència
 • Còpia compulsada document acreditatiu de la titularitat del vehicle adscrit o a adscriure al servei d'autotaxi, en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, renting o altre règim admès per la normativa vigent
 • Certificat expedit per la Generalitat de Catalunya per a la conducció del vehicle que estableix l'art. 19 de la llei del Taxi
 • Pòlissa de responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar-se en el transcurs del servei
 • Declaració jurada que acreditin el compliment dels extrems establers als apartats 2 i 3 de l'article 10 de la Llei 19/2003 del nou titular de la llicència
 • Si s'escau, acreditació de que concorren les circumstàncies excepcionals que estableix l'article 20.3 de la Llei del Taxi per tal de modificar la capacitat o nombre de places autoritzades de la llicència de 5 a 7
 • Còpia compulsada del carnet de conduir +BTP vigent nou titular de la llicència
 • Còpia compulsada tarja ITV vehicle adscrit o a adscriure al servei d'autotaxi
 • Còpia compulsada de l'alta Seguretat Social, Règim Especial de Treballadors per compte propi o autonòms del nou titular de la llicència
 • Còpia compulsada declaració censal d'alta IAE del nou titular de la llicència
 • Còpia compulsada de l'Assegurança RC del vehicle en vigor

Canals de tramitació:

 • Presencial

  a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Garriga Plaça de l'església, 2 Telèfon: 93 860 50 50 Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat Fax: 93 871 82 81

Darrera actualització: 04.07.2017 | 12:51