Ajuts per activitats de lleure i casals d'estiu i Nadal de l'Ajuntament de la Garriga 2018

L’Ajuntament de la Garriga per acord del Ple de data 29 de març del 2017 va aprovar  les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de Servei Socials  del mateix municipi, destinades a ajuts pel pagament d’Activitats de Lleure i casals d’estiu.

El termini de presentació de les sol•licituds començarà a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i per l’exercici 2018, del 20 de maig al 31 de desmbre del 2018.

La convocatòria de les presents bases és una convocatòria oberta.

Quin cost té:

L’assignació de les subvencions es basarà en els següents trams d’acord amb la puntuació obtinguda.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les famílies amb infants i adolescents que els matriculin a activitats de lleure i/o casals d’estiu i /o Nadal del municipi i en aquells casos, que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la subvenció per casals d’estiu i Nadal especialitzats fora del municipi, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Cal aportar:

 • Formulari de sol.licitud per activitats de lleure i casals d’estiu i nadal de l’Ajuntament de la Garriga 2018

  Junt amb l’imprès de sol•licitud cal adjuntar documentació obligatòria i, si és el cas, també complementària. A la sol•licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent, mitjançant original:

 • Documentació identificativa obligatòria:

  a) NIF/NIE o passaport del/de la sol•licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.
  b) Volant de convivència expedit per l’Ajuntament.
  c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
  d) Comprovant de la inscripció al Casal pel qual es demana beca.

 • Documentació econòmica obligatòria:

  Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:
  a) En tots els casos, l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  b) Declaració presentada de la renda any anterior al de l’aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos .
  c) En el cas de no presentar la declaració del IRPF s’haurà d’aportar:
  -En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.
  -En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
  -En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos.
  -En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.
  -En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu.
  -En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (annex 1).
  d) En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts anualment (extractes bancaris, declaració jurada...)
  e) Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci/ separació on consti la pensió d’aliments.
  f) El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 • Documentació complementària, per tal acreditar la puntuació conforme l’establert a l’article 9 de les bases:

  a)Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental vigents expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  b)Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  c)Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a l’alumne i/o germans o convivents.
  d)Si és el cas, Resolució del grau de dependència.
  e)En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  f)Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents que justifiquin seguiment actualitzat.
  g)Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències).
  h)Si és el cas de ser víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  i) Informe tècnic de Serveis Socials on s’especifiqui els indicadors de risc que acredita la situació de risc social.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La sol•licitud es presenta a l’ OAC i/o Serveis Socials de l’Ajuntament. Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 16.30h a 19.00h. Si es presenta a Serveis Socials l’horari és de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dimarts de 16:30h a 19.00h. També poden presentar-se les sol•licituds en qualsevol de les altres formes establertes a l'article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.05.2018 | 10:46