Diumenge, 27 de maig de 2018 a les 11:32

Cal aportar:

 • Formulari de sol.licitud per ajut de llibres i material escolar 2017-2018

  Sol.licitud a l'apartat

 • Documentació identificativa obligatòria:

  a) NIF/NIE o passaport del/de la sol•licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.
  b) Volant de convivència expedit per l’Ajuntament.
  c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
  d) El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol•licita l’ajut

 • Documentació identificativa obligatòria:

  a) NIF/NIE o passaport del/de la sol•licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.
  b) Volant de convivència expedit per l’Ajuntament.
  c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
  d) El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol•licita l’ajut

 • Documentació econòmica obligatòria:

  Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

  a)En tots els casos, l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social
  b)Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos .
  c)En el cas de no presentar la declaració del IRPF s’haurà d’aportar:

  -En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.
  -En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
  -En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos.
  -En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.
  -En el cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, el certificat acreditatiu.
  -En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (annex 1).

  d) En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals. No obstant, en el cas d’estar exemptes de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l’alta d’autònoms col•laborador, o bé mitjançant el model d’autònom professional.
  e) Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci/ separació.
  f) El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 • Documentació complementària:

  a)Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental
  b)Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  c) Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a l’alumne i/o germans o convivents.
  d) Si és el cas, Resolució del grau de dependència.
  e) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  f) Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents.
  g) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències).
  h) Si és el cas de ser víctima de violència de gènere documentació que acrediti.
  i) En cas de CFGM i Batxillerats que no es cursin en el municipi de la Garriga, s’haurà d’adjuntar dades econòmiques del centre; nº de compte del centre i NIF del centre on cursarà els estudis.
  j) Informe de Serveis Socials que acrediti la situació de risc social.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.05.2018 | 10:48