Autorització per encendre foc i cremes en terrenys

És l'autorització o comunicació que totes les persones han de disposar per fer cremes o focs d'esbarjo, com a mesures de prevenció d'incendis forestals

En quines dates es pot fer?:
Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, comunicació mitjançant formulari de comunicació prèvia a l'Ajuntament, Consell Comarcal o Delegació Territorial.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre cal autorització de la Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant el formulari d'autorització per encendre foc i aquesta autorització s'ha de notificar a l'Ajuntament.

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre no s'autoritzen treballs de crema, excepte una autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural

 

Altres Informacions d'interès:

En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel•les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Normes d'aplicació durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Article 14 Decret 64/1995, de 7 de març

Mesures preventives

14.1 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a l'article 1 d'aquest Decret, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:

Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

14.2 Resta prohibit:

Llençar objectes encesos.

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

14.3 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Quin cost té:

Cap

Quan es dóna resposta:

En la comunicació prèvia, si no hi ha notificació en sentit contrari l'autorització és immediata.
En els casos de sol·licitud d'autorització aquesta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tots els ciutadans que volen realitzar cremes o focs d'esbarjo en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la llei 6/1988 i a la franja de 500 m. que els envolta.

Cal aportar:

  • DNI i dades del sol·licitant
  • La identificació del lloc en es pretén realitzar la crema, els dies i hores, el tipus de crema o focs o el motiu o causa

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Personalment , o per correu Oficines comarcals de la Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ( Carrer Roger de Flor 68 baixos c, 08400 Granollers . Telèfon 93 861 13 23 ) Per presentar la sol·licitud per encendre foc , cal adreçar-se a les Oficines comarcals de la Delegació Terriorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ( Carrer Roger de Flor 68 baixos c, 08400 Granollers . Telèfon 93 861 13 23 ) Un cop concedida l'autorització s'ha de presentar la còpia a l'Ajuntament, a través dels punts d'atenció municipals esmentats

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 09:49