Definició indicadors

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

Tenen com a finalitat la presentació d’informació que faciliti la presa de decisions en el marc de la gestió eficient dels recursos públics. La seva utilitat estarà condicionada a que es realitzi una anàlisi dinàmica dels mateixos, realitzant-se la seva comparació i evolució en el temps, tant dels indicadors de la pròpia entitat com en relació amb les dels altres ens. Endemés cal assenyalar, que els indicadors que s’esposen són els mínim que recull el nou pla comptable, podent ampliar-los per conèixer millor la imatge fidel d’aquesta corporació pública local.

Indicadors financers i patrimonials

a) Liquiditat immediata. Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible.
Fons líquids/passiu corrent

b) Liquiditat a curt termini. Reflecteix la capacitat que té aquest Ajuntament per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.
(Fons líquids + drets pendents de cobrament)/passiu corrent

c) Liquidat general. Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen l’actiu corrent i que cobreixen el passiu corrent.
Actiu corrent/passiu corrent

d) Endeutament per habitant. En les entitat territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el deute total de l’entitat entre el nombre d’habitants.
Passiu corrent + passiu no corrent/nombre d’habitants

e) Endeutament. Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l’entitat.
Passiu corrent + passiu no corrent)/(passius corrent + passiu no corrent + patrimoni net

f) Relació d’endeutament. Representa la relació existent entre el passius corrent i el no corrent.
Passius corrent/passiu no corrent

g) Cash-flow. Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat.
Passius no corrent/fluxos nets de gestió + passiu corrent/fluxos nets de gestió
Fluxos nets de gestió: import dels fluxos nets d’efectiu per activitats de gestió de l’estat de fluxos d’efectiu.

h) Període mitjà de pagament a creditors comercials. Reflexa el nombre de dies que per terme mitjà tarda l’entitat en pagar als seus creditors comercials derivats, en general de l’execució dels capítol 2 i 6 del pressupost. Aquest indicador s’obtindrà aplicant les regeles establertes per calcular el període mitjà de pagament a efectes del subministrament d’informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcularà un únic indicador referit a tot l’exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.
Sumatori (nombre de dies període pagament x import pagament)/sumatori (import pagament)

i) Període mitjà de cobrament. Reflecteix el nombre de dies que per terme mitjà tarda l’entitat en cobrar el seus ingressos,. És a dir, en recaptar els seus drets reconeguts derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d’aquest últim capítol els ingressos que derivin d’operacions financeres. En conseqüència, per l’elaboració del període mitjà de cobrament del capítol 5 solament es consideraran els ingressos dels articles 54 i 55 i del concepte 599. Cada entitat comptable haurà de calcula el període mitjà de cobrament respecte dels recursos dels que en sigui titular, llevat quan l’entitat sigui titular de recursos gestionats per altre ens públic i no disposi d’informació sobre la totalitat de les operacions realitzades per l’ens gestor. En aquest cas, l’indicador a elaborar per l’entitat titular es referirà exclusivament als recursos no gestionats per altre ens públic, i l’ens gestor, endemés de l’indicador referit als recursos de la seva titularitat, haurà d’elaborar l’indicador referit als recursos que gestiona per compta d’altres ens públics.
Sumatori (nombre de díes període de cobraments X import cobrat)/Sumatori (Import cobrament)

Indicadors pressupostaris

a) Del pressupost de despeses corrent

1. Execució del pressupost de despeses. Reflecteix la proporció dels crèdit aprovats en l’exercici que han donat lloc a reconeixement d’obligacions pressupostàries. Obligacions reconegudes netes/crèdits definitius

2. Realització de pagaments. Reflecteix la proporció d’obligacions reconegudes en l’exercici el pagament del qual ja s’ha realitzat al finalitzar el mateix respecte al total d’obligacions reconegudes.
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes netes

3. Despesa per habitant. Per les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l’exercici entre els habitants de l’entitat.
Obligacions reconegudes netes/nombre d’habitants

4. Inversió per habitant. Per les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzat en l’exercici entre el nombre d’habitants de l’entitat.
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7)/nombre d’habitants

5. Esforç inversor. Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l’exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el mateix.
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7)/total obligacions reconegudes netes

b) Del pressupost d’ingressos corrent

1. Execució del pressupost d’ingressos. Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els dret reconeguts nets.
Drets reconeguts nets/previsions definitives

2. Realització de cobraments. Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l’exercici sobre els drets reconeguts nets.
Recaptació neta/drets reconeguts nets

3. Autonomia. Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats en l’exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.
Drets reconeguts nets (capítols 1 a 3, 5, 6 i 8 + transferències rebudes) / total drets reconeguts nets

4. Autonomia fiscal. Reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributaris realitzats en l’exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.
Drets reconeguts nets (d’ingressos de naturalesa tributària)/total drets reconeguts nets

5. Superàvit o dèficit per habitant. En les entitats territorials i els seus organismes autònoms.
Resultat pressupostari ajustat/nombre d’habitants

c) De pressupostos tancats

1. Realització de pagaments. Posa de manifest la proporció de pagaments que s’han efectuat en l’exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.
Pagaments/saldo inicial d’obligacions (+/- modificacions i anul•lacions)

2. Realització de cobraments. Posa de manifest la proporció de cobraments que s’han efectuat en l’exercici relatius a drets pendents de cobraments de pressupostos ja tancats.
Cobraments/saldo inicial de drets (+/-modificacions i anul•lacions)

 

 

Darrera actualització: 17.01.2017 | 03:16
Darrera actualització: 17.01.2017 | 03:16