Exercici 2016

Certificat de Ple de data 27 de setembre del 2017 relatiu a l'aprovació del Compte General

Memòria del compte general

Ajuntament de la Garriga

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos resum econòmica 

Estat liquidació pressupost despeses

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum econòmica  

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum programa

Estat de liquidació del pressupost de despeses grup de programa 

Estat de liquidació del pressupost de despeses borsa de vinculació

Balanç de situació

Comptes del resultat econòmic-patrimonial

Resum obligacions reconegudes netes. Classificació programa i capítol

Resum obligacions reconegudes netes. Econòmica i programa

Resultat pressupostari

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d'efectiu 

Acta d'arqueig a data 31/12/2016

Romanent de tresoreria general 
 

Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) 
 

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos resum econòmica 

Estat liquidació pressupost despeses

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum econòmica 

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum programa

Estat de liquidació del pressupost de despeses grup de program i concepte  

Estat de liquidació del pressupost de despeses borsa de vinculació

Balanç de situació

Comptes del resultat econòmic-patrimonial

Resum obligacions reconegudes netes. Classificació programa i capítol

Resum obligacions reconegudes netes. Econòmica i programa

Resultat pressupostari

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d'efectiu 

Acta d'arqueig a data 31/12/2016

Romanent de tresoreria general 

Darrera actualització: 02.03.2018 | 23:31
Darrera actualització: 02.03.2018 | 23:31