Exercici 2017

Certificat de Ple de data 25 de juliol del 2018 relatiu a l'aprovació del Compte General

Resolució d'Alcaldia amb núm. ALC/324/2018 de data 06.03.2018 relativa a l'aprovació de l'expedient de liquidació del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga corresponent a l'exercici econòmic del 2017

Memòria del compte general

Ajuntament de la Garriga

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos resum econòmica  

Estat liquidació pressupost despeses

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum econòmica 

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum programa

Estat de liquidació del pressupost de despeses grup de programa 

Estat de liquidació del pressupost de despeses borsa de vinculació

Balanç de situació

Comptes del resultat econòmic-patrimonial

Resum obligacions reconegudes netes. Classificació programa i capítol

Resum obligacions reconegudes netes. Econòmica i programa

Resultat pressupostari

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d'efectiu 

Acta d'arqueig a data 31/12/2017

Romanent de tresoreria general 
 

Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) 
 

Resolució d'Alcaldia amb núm. ALC/325/2018 de data 06.03.2018 relativa a l'aprovació de l'expedient de liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga corresponent a l’exercici 2017.

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos resum econòmica 

Estat liquidació pressupost despeses

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum econòmica 

Estat de liquidació del pressupost de despeses resum programa

Estat de liquidació del pressupost de despeses grup de program i concepte 

Estat de liquidació del pressupost de despeses borsa de vinculació

Balanç de situació

Comptes del resultat econòmic-patrimonial

Resum obligacions reconegudes netes. Classificació programa i capítol

Resum obligacions reconegudes netes. Econòmica i programa

Resultat pressupostari

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d'efectiu  

Acta d'arqueig a data 31/12/2017

Romanent de tresoreria general 

Darrera actualització: 03.12.2018 | 12:58
Darrera actualització: 03.12.2018 | 12:58