Comptes anuals

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:
Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.

Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es referix el Compte general.

Com s’ha executat el pressupost de l’Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquest any, quants recursos s’han obtingut l’any i quins han estat aquests recursos. També s’informa sobre la forma en què s’han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l’Entitat principal i de les seves entitats dependents, en el cas de la Garriga existeix l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC).

La Llei estableix quina ha de ser aquesta informació i com s’ha d’elaborar. En concret, la informació que han d’elaborar en finalitzar l’any és el denominat Compte general, que es troba regulat en els articles 208, 209, 210 i 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i en les Instruccions de comptabilitat Local.

 

Retiment del Compte General de l'Ajuntament de la Garriga a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Retiment del Compte General de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Darrera actualització: 02.06.2015 | 11:56